Πολιτική 06/11/2015

Εταιρική Σχέση και η Επικουρικότητα στη Πολύ-επίπεδη Διακυβέρνηση

Σήμερα παρατηρείται έντονα το έλλειμμα δημοκρατικότητας  στη λειτουργία των θεσμοθετημένων οργάνων στους Δήμους και στις Περιφέρειες της χώρας η οποία αποδίδεται και στην αναγκαιότητα άμεσης συμμόρφωσης του κράτους στις μνημονιακές υποχρεώσεις απέναντι στους δανειστές.
 Στη σημερινή πραγματικότητα υφίσταται ανάγκη ολικής προσέγγισης των επιπέδων άσκησης εξουσίας διοίκησης και αυτοδιοίκησης καθώς ο πολίτης δικαιούται να προσλαμβάνει τις παρεχόμενες προς αυτόν υπηρεσίες από ένα  ενιαίο διοικητικό σύστημα χωρίς να υποχρεούται να ερμηνεύει το χάος της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δημοσίων οργανισμών.

Σήμερα παρατηρείται έντονα το έλλειμμα δημοκρατικότητας  στη λειτουργία των θεσμοθετημένων οργάνων στους Δήμους και στις Περιφέρειες της χώρας η οποία αποδίδεται και στην αναγκαιότητα άμεσης συμμόρφωσης του κράτους στις μνημονιακές υποχρεώσεις απέναντι στους δανειστές.

Παρεμποδίζεται ο ρόλος των αυτό-διοικητικών οργανωσιακών δομών στον σχεδιασμό και αναπτυξιακό προγραμματισμό και απουσιάζει η δυνατότητα έκδοσης από τις δομές αυτές κανονιστικών πράξεων που αφορούν την τοπική  και περιφερειακή ανάπτυξη.
Χρειάζεται λοιπόν επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης.

Έχουμε το σχήμα:

Δήμος --> Περιφέρεια --> Επιτελικό Κράτος

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εκφράζει σε θεσμικό και οργανωσιακό επίπεδο την έλλειψη εμπιστοσύνης του Κεντρικού Κράτους στην αυτοδιοίκηση. Παρατηρείται εδώ μια άρνηση της αρχής της Επικουρικότητας [subsidiarity]

Προτείνεται η Δια-βαθμιδωτή συνεργασία μεταξύ Δήμων και Περιφέρειας μέσω  θεσμών όπως της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων η οποία θα συνεργάζεται τόσο με την ΚΕΔΕ όσο και με την ΕΝΠΕ.


Τα επίπεδα συνεργασίας αυτού του σχήματος θα είναι:
• Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων
• Επιχειρησιακά προγράμματα
• Οδικός χάρτης [Roadmap] υποστήριξης του σχεδιασμού
Οι τομείς συνεργασίας αυτού του σχήματος θα είναι:
• Δημοτικές Επιχειρήσεις
• Πολιτική συνοχής – Κοινωνική πολιτική
• Παιδεία – Πολιτισμός


Οι αρχές συνεργασίας αυτού του σχήματος που το νομιμοποιούν είναι:
• Εγγύτητα
• Επικουρικότητα
• Διαφάνεια
• Αποτελεσματικότητα
• Αποδοτικότητα

Οι μεταρρυθμίσεις στοχεύουν στη δημιουργία ενός επιτελικού κράτους με αποκεντρωμένες εκτελεστικές περιφερειακές διοικήσεις και τοπική αυτοδιοίκηση μητροπολιτικού επιπέδου.


Οι μεταρρυθμίσεις χαρακτηρίζονται από αλλαγές όπως:
• Οριζόντιες αλλαγές (Ανασχεδιασμός βάσει των ΤΠΕ στο πλαίσιο οργανωτικής, τεχνικής και σημασιολογικής δια-λειτουργικότητας των δομών)
• Τομεακές αλλαγές (Πολιτικές) στο πλαίσιο των τεθέντων στόχων της ΕΕ για Smart Development-Sustainable Development- Development without social exclusion


Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται :
• Η απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών σε οριζόντιο επίπεδο λειτουργίας αυτό-διοικητικών δομών (Linking parallel activities instead of integrating their results). Ένα ουσιώδες δηλαδή Reengineering.
• Συντονισμός πολιτικών (Alignment)


Η απλούστευση και ο συντονισμός επιτυγχάνονται μέσω:
• Ενίσχυσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
• Αύξησης φορέων της δημόσιας διοίκησης όπου εφαρμόζονται νέα συστήματα ορθολογικής διοίκησης
• Παραμετροποίησης της χρήσης εργαλείων πολιτικής [ITI, CLLD] από νέες θεσμικές και οργανωσιακές δομές
Η ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα υλοποιηθεί:
• Σε επίπεδο back-office ΤΠΕ υποδομών (Ενοποίηση των μητρώων)
• Σε επίπεδο egov  (Ανθρώπινοι πόροι-Οικονομική διαχείριση-Εξυπηρέτηση πολιτών: HR-FI-CRM)
• Σε επίπεδο front-office (Διαδραση θεσμών-πολιτών)

Άρα θα έχουμε το σχήμα:

Διαδημοτική συνεργασία <---Απλοποίηση---> Διαπεριρφερειακή συνεργασία


Απαιτείται σε πρώτο στάδιο ο Ανασχεδιασμός και σε δεύτερο στάδιο η Παραμετροποίηση των ΤΠΕ. Στην Ελλάδα έχει παρατηρηθεί το αντίθετο τα τελευταία χρόνια.


Προτείνεται:
• Δημιουργία ισχυρών Μητροπολιτικών Δήμων στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης
• Ανοικτότητα των διαδικασιών και των δεδομένων της αυτοδιοίκησης άρα Διαφάνεια και Συμμετοχικότητα
• Επανεξέταση του ρόλου των Περιφερειών βάσει των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ και των εμπλεκομένων [stakeholders]
• Επανεξέταση της ανακατανομής των χρηματοδοτικών πόρων ανά μητροπολιτική μονάδα αυτοδιοίκησης βάσει ενός συμπλέγματος χαρακτηριστικών και όχι βάσει του πληθυσμού όπως μονοσημάντως έχει παρατηρηθεί.
• Επιτελικό κράτος με συγκεκριμένες αρμοδιότητες
• Ενοποίηση με παράλληλη  Εταιρική Σχέση-Δικτύωση αυτό-διοικητικών δομών
• Παραχώρηση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων στις νέες αυτό-διοικητικές δομές που αφορούν τις Συγκοινωνίες, τη Παιδεία, την Ασφάλεια και το Χωροταξικό Σχεδιασμό
• Ενεργοποίηση ΑΥΕ στην αυτοδιοίκηση
• Εξάλειψη των επικαλύψεων των επιπέδων διακυβέρνησης μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων

Επικουρικότητα <----Πολύ-επίπεδη Διακυβέρνηση---> Εταιρική Σχέση

Η επάρκεια οικονομικών πόρων και ανθρώπινων πόρων είναι εκ της ης ουκ άνευ προϋπόθεση για την εφαρμογή των παραπάνω.
Η επάρκεια της θεσμικής εκπροσώπησης της Κοινωνίας των Πολιτών σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης είναι επιπλέον απαραίτητη προϋπόθεση.

 

___
Φώτιος Ν. Ζυγούλης, Προϊστάμενος Προγραμματισμού στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

 

 

Εγγραφή στο newsletter του PoliticalDoubts.

YOUR OPINION

Το ΚΑΣ αποφάσισε να μην διατεθεί το μνημείο του Παρθενώνα για εκδήλωση οίκου μόδας:

Συμφωνώ. Η προστασία των μνημείων θα πρέπει να είναι απόλυτη
70.2%
Μάλλον διαφωνώ. Θα μπορούσαν να τεθούν αυστηρότεροι όροι.
8.7%
Διαφωνώ με την απόφαση. Δεν μπορεί να χάνονται ευκαιρίες προβολής της χώρας
14.9%
Συμφωνώ να μην διατεθεί ο Παρθενώνας. Δεν θα είχα αντίρρηση αν επρόκειτο για άλλον αρχαιολογικό χώρο
6.1%
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση