Πολιτική 18/09/2018

Ο εσωτερικός έλεγχος των ΟΤΑ και η διατήρηση της διαφάνειας και νομιμότητας

Οι ηθικές αξίες, οι εμπλεκόμενοι φορείς, η σύγκρουση συμφερόντων και οι χάρτες δεοντολογίας συνθέτουν ένα δυναμικό νομικό και θεσμικό  πλαίσιο στη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υπό το πλαίσιο αυτό επιχειρείται μια διοικητική μεταρρύθμιση ως προς τον εσωτερικό έλεγχο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ζυγούλης Φώτης

Οι δημόσιοι υπάλληλοι ασκούν σύμφωνα με την νομοθεσία τα καθήκοντά τους με αξιοπρέπεια, αμεροληψία, ακεραιότητα, εντιμότητα και ουδετερότητα. Περιπτώσεις όπως η δωροδοκία, η διαφθορά [ παθητική δωροδοκία και κατάχρηση θέσης ], η ευνοιοκρατία, η απιστία στην υπηρεσία, η διασπάθιση δημοσίου χρήματος, αποτελούν ποινικά αδικήματα στη δημόσια διοίκηση.

 

 1. Εσωτερικός έλεγχος

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει επιχειρησιακό χαρακτήρα και βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων και στη βελτίωση της απόδοσης ενός οργανισμού. Αποτελεί μια ανεξάρτητη δραστηριότητα και δρα συμβουλευτικά συμβάλλοντας στη δημιουργία added value στον οργανισμό αξιολογώντας μέσω παραδεδεγμένης μεθοδολογίας τα προβλήματα διαχείρισης κινδύνων [risk management], ελέγχου του οργανισμού και προτείνοντας παράλληλα μεθόδους για την βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του οργανισμού.

Η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα του εσωτερικού ελεγκτή, ο προγραμματισμός των ελέγχων και η αξιολόγηση της ελεγκτικής δραστηριότητας αποτελούν τα επαγγελματικά πρότυπα των ελεγκτικών σωμάτων.

Βασική ιδέα του εσωτερικού ελέγχου είναι να μετατραπεί η οποιαδήποτε σύσταση του ελεγκτή σε πραγματικό σχέδιο δράσης μέσα στον οργανισμό. Όλες οι εκθέσεις των ελεγκτών αποτελούν ένα μέσο πίεσης για την ανάληψη δράσης.

Ο ελεγκτής είναι ανεξάρτητος και  ενημερώνει τη πολιτική διοίκηση και τους υπηρεσιακούς παράγοντες για τις αναφορές του. Ταυτόχρονα επειδή είναι και πρέπει να είναι εντός και εκτός του οργανισμού  διασφαλίζει την αντικειμενικότητα των κρίσεων του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τηρεί την εμπιστευτικότητα των αναφορών του.

Είναι δυνατόν ένας ελεγκτής να είναι υπηρεσιακός παράγοντας σε ένα Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

Τώρα τελευταία γίνεται μια προσπάθεια δημιουργίας μονάδων αυτοτελών μέσα στους ΟΤΑ οι οποίες θα διενεργούν εσωτερικό έλεγχο. Στην αρχή αυτής της προσπάθειας οι ΟΤΑ αναγκάζονται να καταφύγουν σε εξωτερικούς πιστοποιημένους ελεγκτές. Αυτοί οι ελεγκτές θα αποτυπώσουν την υφιστάμενη κατάσταση και τις ανάγκες των οργανισμών και θα παραδώσουν το έργο τους και τη κουλτούρα τους σε υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι θα συμπήξουν τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες των ΟΤΑ. Αυτές οι Αυτοτελείς υπηρεσίες θα συνεργάζονται με τον Επόπτη ΟΤΑ.

Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στο εξής: Μια κουλτούρα εσωτερικού ελέγχου θα αποτυπωθεί σε κάθε ΟΤΑ από τον ιδιώτη εσωτερικό ελεγκτή και κατόπιν τη σκυτάλη θα αναλάβει κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας ο οποίος θα προσπαθεί να διασφαλίσει την αντικειμενικότητα των κρίσεων του και ταυτόχρονα την εμπιστευτικότητα και την υποστήριξη της αναβάθμισης του Οργανισμού ως προς την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του. Αυτό σημαίνει ότι έχει διπλή δουλειά: α) την διενέργεια ελέγχων και β) την προώθηση της επίτευξης των στόχων του Οργανισμού.

Είναι δυνατόν ο Αυτοτελής Ελεγκτής στον ΟΤΑ, υπηρεσιακός ων,  να παραμείνει αντικειμενικός; Πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες ως προς την σχέση το υμε τη διοίκηση του εκάστοτε ΟΤΑ. Όταν για παράδειγμα θα προτείνει στοχο-θεσία για κάθε οργανική μονάδα θα πρέπει να έχει υπόψη του τα ακόλουθα: 1. Μεθοδολογία αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης η οποία είναι πολύπλοκη 2. Συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 3. Διενέργεια εξονυχιστικών ελέγχων σε όλα τα τμήματα και τις διευθύνσεις 4. Προτάσεις βελτίωσης προς τη πολιτική και υπηρεσιακή διοίκηση του ΟΤΑ

Ο εσωτερικός ελεγκτής δεν είναι εχθρός αλλά συμβάλλει στην αποκάλυψη των προβλημάτων και τη βελτίωση του Οργανισμού λέγοντας την Αλήθεια χωρίς να « χαϊδεύει τα αυτιά των υπαλλήλων και των πολιτικών» και προωθεί την αλλαγή της νοοτροπίας όλου του Οργανισμού.

Εσωτερικός έλεγχος (internal audit), όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 το ν. 3496/2006,  είναι η ανεξάρτητη ελεγκτική - συμβουλευτική δραστηριότητα παροχής διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός φορέα, με στόχο τη βελτίωση των λειτουργιών του και την επίτευξη των στόχων του, χρησιμοποιώντας συστημικές και δομημένες μεθοδολογίες. Οι μεθοδολογίες αυτές στοχεύουν κυρίως στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία του, των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και των διαδικασιών ελέγχου.

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου (internal control), όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 4 το ν. 3496/2006, είναι το συνολικό σύστημα διαχειριστικών και άλλων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της οργανωτικής δομής, των μεθοδολογιών, των διαδικασιών και του εσωτερικού ελέγχου (internal audit), που έχει εφαρμόσει η Διοίκηση στις λειτουργίες του φορέα, για την υποστήριξη της επίτευξης των στόχων του με αποδοτικό, αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου εξασφαλίζει τη συμμόρφωση στις πολιτικές της Διοίκησης, διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία και πόρους του φορέα, μέσω πιστοποίησης της πληρότητας και ακρίβειας των λογιστικών εγγραφών και καταστάσεων και παρέχει επίκαιρες και αξιόπιστες δημοσιονομικές και διαχειριστικές πληροφορίες.

Περαιτέρω, η λειτουργία Συστημάτων και Δραστηριοτήτων Εσωτερικού Ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κρίνεται απαραίτητη βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι τον Ν. 4270/14 (ΦΕΚ-143 Α/28-6-14) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, διότι με αυτό τον τρόπο προστατεύονται τα συμφέροντα του κράτους, των ΟΤΑ, καθώς και των υπόλοιπων άμεσα ενδιαφερόμενων (π.χ. δημότες, προμηθευτές, περιβάλλον, κ.λ.π.), ενώ διασφαλίζεται η απρόσκοπτη οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των ΟΤΑ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 168 του ν. 4270/2014 Εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3492/2006.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου δεν έχει προβλεφθεί και δε λειτουργεί Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ούτε διεύθυνση ή τμήμα ή γραφείο με σχετικό αντικείμενο ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει την ως άνω υπηρεσία όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (Άρθρο 168 του Ν. 4270/2014, ΦΕΚ  143/28.06.2014, τεύχος Α’ & Ν.3492/2006  εφαρμογή συστήματος και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου). Συγκεκριμένα μέσω του άρθρου 168 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ  143/28.06.2014 τεύχος  Α’) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”  ορίζεται η αναγκαιότητα και η υποχρέωση όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατάρτισης Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Συγκεκριμένα «…ο Εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3492/2006….».

Εξάλλου, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο θεωρείται απαραίτητο για την ορθολογική οργάνωση και λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, είναι η καταλληλότητα του εσωτερικού ελεγκτή, δηλαδή ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να έχει 1. Επαγγελματική Επάρκεια 2. Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια 3. Συνεχή Επαγγελματική Επιμόρφωση 4. Πιστοποίηση είτε από το Ελληνικό-Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (www.theiia.org - www.hiia.gr), είτε πιστοποίηση ένταξης στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών .   Ο Δήμος δε διαθέτει προσωπικό με ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία (δεδομένου ότι δεν έχουν υλοποιηθεί κατά το παρελθόν ανάλογες υπηρεσίες),   ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει και να ενισχύσει το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.), προκειμένου η Διοίκηση να διαχειριστεί τους επιχειρηματικούς-λειτουργικούς κινδύνους κατά άριστο τρόπο, που είναι και το κύριο μέλημά της. 

Αυτό σημαίνει πρακτικά το εξής: Σε πρώτη φάση οι ΟΤΑ θα προσλάβουν εξωτερικούς συνεργάτες ως ελεγκτές οι οποίοι όμως θα πρέπει να συνεργασθούν με τον Επόπτη ΟΤΑ. Είναι αυτό δυνατόν; Ένας ανώτατος αξιωματούχος του Κράτους ο οποίος αναφέρεται στον Υπουργό να συνεργάζεται με Ιδιώτες Ελεγκτές; Ταυτόχρονα όμως πως θα διασφαλισθεί η αντικειμενικότητα και η αποτελεσματικότητα των ελέγχων και πως θα εξυπηρετηθεί η ποιότητα της συνεργασίας από τη στιγμή κατά την οποία ουδείς εξωτερικός συνεργάτης – ιδιώτης το ρόλο του Ελεγκτή θα μπορεί να διατηρεί σχέσεις υπηρεσιακές και τυπικές – θεσμικές τόσο με υπηρεσιακούς παράγοντες των ΟΤΑ όσο και με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία;

Εσωτερικός έλεγχος σημαίνει εμείς οι ίδιοι συμβάλλουμε στην διαφάνεια και την αντικειμενικότητα χωρίς να περιμένουμε έναν εξωτερικό ελεγκτή να διασφαλίσει τη νομιμότητα.

Πέρα από αυτό, τα κριτήρια της λειτουργίας των Εποπτών των ΟΤΑ  οι οποίοι θα συνεργάζονται με τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Ελέγχου των ΟΤΑ, δηλαδή με τους διενεργούντες τον εσωτερικό έλεγχο είναι ταυτόσημα. Τι σημαίνει αυτό; Η πιθανότητα της αλληλεπικάλυψης αρμοδιοτήτων[1] στο όνομα της συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΑ και του Επόπτη ΟΤΑ φαίνεται στον ορίζοντα. Για την αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από επιρροές των ελεγχόμενων, γι’ αυτό το λόγο οργανωτικά θα πρέπει να υπάγονται, απευθείας στη Διοίκηση του Δήμου ή σε καθορισμένη από αυτή Επιτροπή Ελέγχου.

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μία πρόσφατη για την τοπική αυτοδιοίκηση διαδικασία που συνίσταται σε επισκόπηση της διαχείρισης, όχι απευθείας των αποτελεσμάτων, αλλά των διαδικασιών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται, με σκοπό να εντοπιστούν λάθη και παραλείψεις που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα οικονομικά δεδομένα και την κοινωνική παροχή  του Δήμου. 

Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο να εφαρμοσθούν διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.  Τι θα κάνει ένας εσωτερικός ελεγκτής στον ΟΤΑ;

 1. Εξασφάλιση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των πληροφοριών και δεδομένων που απεικονίζονται στους λογαριασμούς, τα βιβλία, τα έντυπα και τις καταστάσεις των υπηρεσιών του Δήμου.

2.Επιδίωξη μείωσης του κινδύνου της διαφθοράς εισηγούμενος:

 • ελέγχους για τις υπάρχουσες ή τις προτεινόμενες διαδικασίες
 • καθορισμό οργανωτικών ή ελεγκτικών κινδύνων
 • αναθεώρηση των εφαρμοσμένων διαδικασιών για συμμόρφωση στους ισχύοντες νόμους.
 • αναθεώρηση συμβάσεων, συμβολαίων κλπ για αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων.
 1. Έρευνα αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, προκειμένου να προσδιοριστούν ανάρμοστες, παράνομες, ψευδείς ή καταχρηστικές πράξεις που έχουν ήδη γίνει και συγκέντρωση των στοιχείων που θα οδηγήσουν σε αποφάσεις σχετικές με πειθαρχικές ενέργειες ή άλλες διαρθρωτικές κινήσεις.
 2. Υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου στην αντιμετώπιση πιθανών προκλήσεων προτού αυτές εξελιχθούν σε κρίσεις. Επιπροσθέτως, μέσω του ελέγχου βασισμένου στην ανάλυση κινδύνου, η ελεγκτική διαδικασία θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στον οργανισμό για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων.

 

Ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους ο εσωτερικός ελεγκτής θα δραστηριοποιηθεί μέσα στον ΟΤΑ;

 • Θέματα εξυπηρέτησης δημοτών
 • Παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταβολών της οργανωτικής δομής & στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου σε σχέση με τον Οργανισμό του Δήμου
 • Επιχειρησιακό Σχέδιο
 • Προϋπολογισμός (κατάρτιση, έγκριση, εκτέλεση, παρακολούθηση αποκλίσεων μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών, αναθεώρηση)
 • Εταιρική Διακυβέρνηση (αποφάσεις ΔΣ, Επιτροπές, Κανονισμός Λειτουργίας κλπ)
 • Λογιστική απεικόνιση (Γενική και Αναλυτική λογιστική, συμφωνίες λογαριασμών)
 • Επιχειρησιακά προγράμματα - Ετήσια Προγράμματα Δράσης – επιχορηγούμενα/συνχρηματοδοτούμενα προγράμματα- ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Βεβαίωση εσόδων & εισπράξεις
 • Ληξιπρόθεσμες οφειλές
 • Παρακολούθηση εγκεκριμένων επιχορηγήσεων
 • Απογραφές και έλεγχος αποθεμάτων
 • Παρακολούθηση έργων
 • Υποχρεώσεις από συμβάσεις και συμβόλαια
 • Δικαστικές υποθέσεις – Νομική υπηρεσία
 • Έλεγχος και συμφωνία διαθεσίμων
 • Πάγια περιουσιακά στοιχεία
 • Θέματα μισθοδοσίας και προσωπικού (αξιολόγηση, εκπαίδευση, μετακινήσεις, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού κλπ)
 • Επιμέρους διαδικασίες π.χ. τήρηση δημοτικής κατάστασης & ληξιαρχείου - δημοτολόγιο
 • Βεβαιωτικοί κατάλογοι
 • Δωρεές και κληροδοτήματα
 • Αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (κτηματολόγιο)
 • Διαδικασία πληρωμών (τακτοποίηση υποχρεώσεων, καταμέτρηση ταμείου, ταμειακές εγγραφές κλπ)
 • Προμήθειες (προγράμματα προμηθειών υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών, έρευνα αγοράς, ανάθεση προμηθειών, Διαγωνισμοί)
 • Λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων
 • Τεχνικά θέματα (σύνταξη μελετών, επίβλεψη, προγραμματισμός εργασιών, χρηματοδοτήσεις έργων κλπ)
 • Περιβάλλον – Πολεοδομία (έκδοση και έλεγχος αδειών, έκδοση βεβαιώσεων οικοδομησιμότητας, διαδικασία επικίνδυνων κατασκευών, Μελέτες, Πράξεις κλπ)
 • Χορήγηση αδειών (ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων, εγκατάστασης & λειτουργίας, μουσικής κλπ)
 • ΚΕΠ - Διοικητική Μέριμνα - Εξυπηρέτηση του Πολίτη
 • Ανασκόπηση της ορθής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας
 • Τομέας Καθαριότητας - Ανακύκλωση
 • Ύδρευση – ηλεκτροφωτισμός – κοιμητήρια
 • Αποκεντρωμένες υπηρεσίες
 • Επισκόπηση των Δημοτικών Επιχειρήσεων

Ο εσωτερικός ελεγκτής θα ακολουθεί την ακόλουθη μεθοδολογία μέσα στον ΟΤΑ:

 1. Στάδιο συλλογής πληροφοριών
 2. Συμπλήρωση φύλλων ελέγχου
 3. Αξιολόγηση ελέγχου
 4. Εξαγωγή συμπερασμάτων
 5. Εκπόνηση έκθεσης ελέγχου

Όλες αυτές οι διαδικασίες ένα πράγμα έχουν ως στόχο: την εξάλειψη της διαφθοράς και την διασφάλιση της αντικειμενικότητας και την προώθηση της διαφάνειας και της νομιμότητας στον Οργανισμό.

Η πρόληψη της διαφθοράς στον Οργανισμό αποτελεί ένα στοίχημα για τους υπαλλήλους και τη πολιτική ηγεσία. Η πρόληψη της διαφθοράς συντελεί στην προστιθέμενη αξία του Οργανισμού ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών του.

Η ποιότητα της δημόσιας διοίκησης αφορά και την παραγωγικότητα στην οικονομία [ ο δημόσιος τομέας είναι μια μεγάλη « βιομηχανία» ] όσο και για την κοινωνική ευημερία. Η διαφανής διακυβέρνηση στο πλαίσιο ενός κράτους δικαίου αποτελούν όρους ανάπτυξης. Η χρηστή διακυβέρνηση με αξίες βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη αυτή αποδίδεται περισσότερο στη Τοπική Αυτοδιοίκηση λόγω εγγύτητας προς τον πολίτη.

 

 

[1] Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών:

 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ή άλλου συναφούς γνωστικού αντικειμένου από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής. • Μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή τίτλος πιστοποίησης CIA/ ACCA θα συνεκτιμηθεί. •                Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε τμήμα εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων ή σε αντίστοιχο τμήμα (εσωτερικού ελέγχου) ελεγκτικής εταιρείας η οποία παρέχει αυτού του είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις. •    Πολύ καλή γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) και Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. •Εμπειρία στην κατάρτιση ή/και παρακολούθηση επιχειρησιακών σχεδίων ή/και στην οικονομική ανάλυση / ανάλυση οικονομικών καταστάσεων θα συνεκτιμηθεί. •     Επιπρόσθετη εμπειρία σε άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα (π.χ. λογιστική, διοικητικές διαδικασίες κ.α.).    • Παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα ελεγκτικής θα συνεκτιμηθεί. • Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, Internet). •               Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 

Φώτης Ζυγούλης

Προϊστάμενος Προγραμματισμού στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εγγραφή στο newsletter του PoliticalDoubts.

YOUR OPINION

Το ΚΑΣ αποφάσισε να μην διατεθεί το μνημείο του Παρθενώνα για εκδήλωση οίκου μόδας:

Συμφωνώ. Η προστασία των μνημείων θα πρέπει να είναι απόλυτη
70.2%
Μάλλον διαφωνώ. Θα μπορούσαν να τεθούν αυστηρότεροι όροι.
8.7%
Διαφωνώ με την απόφαση. Δεν μπορεί να χάνονται ευκαιρίες προβολής της χώρας
14.9%
Συμφωνώ να μην διατεθεί ο Παρθενώνας. Δεν θα είχα αντίρρηση αν επρόκειτο για άλλον αρχαιολογικό χώρο
6.1%
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση