Οικονομία 08/03/2015

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government) “καταλύτης ” για ευέλικτη και συνεργατική δημόσια διοίκηση

Η βελτιστοποίηση και η απλοποίηση διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ορίζεται ως η κάθε μορφής υπηρεσία χρήσης και διαχείρισης νέων πληροφοριών και επικοινωνιών, που αφορούν όλες τις δημόσιες διοικήσεις κάθε δημοκρατικής διαδικασίας καθώς και στήριξης όλων των δημοσίων πολιτικών.

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σήμερα
:

Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική πρόοδος όσον αφορά την παροχή δημοσίων υπηρεσιών και η διαθεσιμότητά τους παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξης του 50% την τελευταία πενταετία.

Από άποψη παροχής υπηρεσιών στην καθημερινότητα των πολιτών η e-government απέδειξε τα πλεονεκτήματά της, καθιστώντας δυνατή όχι μόνο την ευκολότερη προσβασιμότητα σε πληροφορίες δημόσιας αρχής, αλλά διευκολύνοντας σε ικανοποιητικό βαθμό τις συναλλαγές των διοικήσεων μειώνοντας τον χρόνο αναμονής. Άλλωστε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση από την αρχή της εφαρμογής της αποτέλεσε ένα ισχυρό μέσο ενθάρρυνσης της άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των διοικουμένων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Όλοι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα μέσω αυτής, χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρονικά “σαλόνια”, τους εικονικούς χώρους συζητήσεων και την ηλεκτρονική ψηφοφορία να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους στα πολιτικά πρόσωπα, διατυπώνοντας παράλληλα και τις απόψεις τους στον πολιτικό κύκλο.

Ζητήματα ασφάλειας που πρέπει να διευθετηθούν με τη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως είναι η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, η μη αποποίηση των πληροφοριών και η πιστοποίηση της αυθεντικότητας των χρηστών είναι καίρια και θα πρέπει να εξασφαλιστούν στο έπακρο κατά την εφαρμογή της. Στην Ελλάδα οι κυριότερες ηλεκτρονικές εφαρμογές είναι η χρήση των έξυπνων καρτών, οι τραπεζικές και οι τηλεπικοινωνιακές κάρτες, καθώς και οι κάρτες υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.

Ο στρατηγικός της στόχος έγκειται στην βελτίωση και απλοποίηση όλων των κυβερνητικών και επιχειρηματικών όψεων της διακυβέρνησης, όπως είναι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Η έννοια “ηλεκτρονική” σημαίνει με απλά λόγια υποστήριξη κάθε κυβερνητικής διαδικασίας μέσω της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων ηλεκτρονικών μέσων.

Πρακτικά οι στόχοι της είναι δύο. Πρώτα απ’ όλα να παρέχει σε όλους τους πολίτες πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία αφορά πολιτικές διαδικασίες και όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και δεύτερον να βοηθά άμεσα στη μετάβαση από την πρόσβαση στις υπηρεσίες στην ενεργή συμμετοχή τους, πληροφορώντας, αντιπροσωπεύοντας, ενθαρρύνοντας, συμβουλεύοντας και κάνοντας τους ενεργούς στα κοινά.

Με την χρήση της e-government αυξάνεται ο "δείκτης της ευρυζωνικότητας", με τη δυνατότητα παροχής γρήγορων, ασφαλών και αξιόπιστων συνδέσεων στο διαδίκτυο με όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και με ανταγωνιστικές τιμές. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών δημιουργίας ευρυζωνικής βάσης (οπτικές ίνες, τεχνολογία DSL, ασύρματα δίκτυα).

Οι ευρυζωνικές εφαρμογές (e-government) πολλές. Στο χώρο της υγείας έγινε δυνατή η διάγνωση από απόσταση με υψηλές δυνατότητες βελτιωμένου ήχου, εικόνας και βίντεο. Πλέον η παρακολούθηση και η χρόνια θεραπεία καθίσταται δυνατή υπό την επιτήρηση του διαδικτύου. Η συμβολή της διαδραστική και στον τομέα της εκπαίδευσης, δίνοντας την δυνατότητα παροχής γνώσης και αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού “on-line” από απόσταση.

Για την υλοποίηση όμως της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν αρκεί μόνο η διαθέσιμη προηγμένη τεχνολογία, αλλά η θέληση των κυβερνόντων να εδραιώσουν μία συμμετοχική, με μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία διακυβέρνηση, καθιστώντας έτσι δυνατές τις έννοιες που περικλείει (e-information : πληροφόρηση σε πολιτικές, προγράμματα, νόμους, κανονισμούς, δυνατότητα ειδοποίησης μέσω e-mail και προσωποποίησης του portal , e-consultation : δυνατότητα πρόσβασης σε δημόσιες συναντήσεις και ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις , e-decision-making : υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσω της συμμετοχής των πολιτών).

Η βελτιστοποίηση και η απλοποίηση διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Κατά καιρούς έχουν γίνει προσπάθειες από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη διευκόλυνση των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να επιτευχθεί πιο παραγωγική η εργασία των ιδίων υπαλλήλων (Ν.3242/2004 «Ρυθμίσεις την οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» , Ν.3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας υπό την οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, Εγκύκλιος 5.2 (Διαδπ /Φ. Α1/2001 «Ηλεκτρονική διοίκηση», «Κανονισμοί επικοινωνίας δημοσίων υπηρεσιών (ΚΕΔΥ)».

Παρακάτω καταθέτω ορισμένες από τις κύριες δράσεις και επιχειρησιακά προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέχρι και σήμερα
:
  • 3/1997 : Υιοθετείται το στρατηγικό σχέδιο διοικητικής μεταρρύθμισης.
  • 2/1999 : Λευκή βίβλος «Η Ελλάδα στην κοινωνία της πληροφορίας».
  • 2002 : Επικαιροποίηση του προγράμματος Λευκή βίβλος.
  • 6/2003 : Το «Τηλεφωνικό σύστημα αιτήσεων 1502» παίρνει το πρώτο βράβειο στην Improvement of Public Service Results των Ηνωμένων Εθνών.
  • 1/2006 : Υιοθέτηση της ψηφιακής στρατηγικής 2006-13, η οποία συμφωνεί με την Στρατηγική της Λισαβόνας, ώστε να συνδράμει σε ένα σημαντικό “ψηφιακό” άλμα της Ελλάδας.
  • 12/2008 : Θεσμοθετείται το «Ελληνικό πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης».
  • 5/2009 : Αρχή λειτουργίας της εθνικής πύλης δημόσιας διοίκησης Ερμής
  • 1/2011 : Σχέδιο δημόσιας διαβούλευσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η χώρα μας μέσω της δημόσιας διοίκησης κατέβαλλε σημαντικές προσπάθειες αυτοματοποίησης των διαδικασιών και κατάφερε να δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή για τη δράση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων και του "ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου"(σύνολο δραστηριοτήτων, με τις οποίες γίνεται η συλλογή όλων των δημοσίων εγγράφων-εύκολη αναζήτηση, αυτόματες εκτυπώσεις). Έτσι καταργείται η γραφειοκρατική εικόνα των υπηρεσιών, μεταπηδώντας σταδιακά σε μία σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματικότερη διοίκηση, δίνοντας παράλληλα ένα επιπλέον βήμα επικοινωνίας κράτους-πολιτών και ενισχύοντας το δημόσιο διάλογο.
Εγγραφή στο newsletter του PoliticalDoubts.

YOUR OPINION

Το ΚΑΣ αποφάσισε να μην διατεθεί το μνημείο του Παρθενώνα για εκδήλωση οίκου μόδας:

Συμφωνώ. Η προστασία των μνημείων θα πρέπει να είναι απόλυτη
70.2%
Μάλλον διαφωνώ. Θα μπορούσαν να τεθούν αυστηρότεροι όροι.
8.7%
Διαφωνώ με την απόφαση. Δεν μπορεί να χάνονται ευκαιρίες προβολής της χώρας
14.9%
Συμφωνώ να μην διατεθεί ο Παρθενώνας. Δεν θα είχα αντίρρηση αν επρόκειτο για άλλον αρχαιολογικό χώρο
6.1%
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση